Tez No İndirme Tez Künye Durumu
273493
Dijital oyunlarda şiddet kavramı: Yeni şiddet / Concept of violence in digital games: New violence
Yazar:DENİZ YENĞİN
Danışman: DOÇ. DR. CEM SEFA SÜTCÜ
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Bilişim Bilim Dalı
Konu:İletişim Bilimleri = Communication Sciences
Dizin:Bilişim = Informatics ; Oyunlar = Games ; Sayısal = Digital ; Sayısal oyunlar = Digital games ; Yeni medya = New media ; Şiddet = Violence
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2010
261 s.
Dil ile ayakta kalmaya çalışan bilgi aktarımı yazının bulunmasıyla gelişmeye başlamıştır. Bu gelişim yazı teknolojisinin, bilgi'nin sistemli bir biçimde kayıt altına alınmasını sağlamıştır. Elektriğin bulunmasıyla elektromanyetik keşiflerin önü açılmış ve bilginin kanallar üzerinden paylaşılması hız kazanmıştır. Huizinga'ya göre oyun ?isteyerek ve kurallı olarak belli bir zaman ve uzamda yapılan faaliyetler?dir. Bu da bize oyun kavramının zaman içinde ?gereksiz bir faaliyet? olma durumundan, toplumsal ve bireysel anlamda ?yaşamsal bir faaliyet? olma durumuna dönüştüğünü göstermektedir. Baudrillard simulasyonu bilgisayarlaştırılmış imgelerin kendi programlarının bir işlevi olmaları gibi kodlar ve modeller yoluyla, `gerçeğin yeniden üretilmesi olarak tanımlamaktadır. Kodlar yoluyla yeniden üretilen gerçek, kullanıcılara farklı yollarla iletilmektedir. Bu iletim yollarından biri de dijital oyunlardır. Dijital ortamda oyun oynanabilen video oyunu ve bilgisayar oyunu gibi araçlar bulunmaktadır. Bu ortamlar Dijital Oyun başlığı altında değerlendirilmektedir. Dijital oyun; yeni iletişim ortamlarının özelliklerini barındıran ve bu özellikleri oyun oynama edimine dahil eden bireysel iletişim ortamlarıdır. Bu ortamlar kendi içinde eski olarak nitelendirilen kavram ve özellikleri içinde saklamakta ve barındırabilmektedir. Günümüzde, yeni iletişim ortamı olarak dijital oyunlarda şiddet olgusu dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, dijital oyun platformlarında en çok satılan oyunlar, Türkiye'de dijital oyun konusunda söz sahibi olan dergilerden alınan bilgiler doğrultusunda belirlenmiştir. Bu oyunlarda içerik analizi yöntemiyle nitel olarak sınıflandırılan şiddet unsurları nicelik yönünden de incelenmiştir. İçerik analizi yöntemiyle birlikte sormaca tekniği de kullanılmıştır. Dijital oyunlarda şiddet etkileşimi konusunda hazırlanan anket sorularıyla kullanıcıların eğilimleri saptanmış ve demografik karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmanın, alandaki bu eksikliği gidermeye katkı sağlayacağı ve daha sonraki çalışmalar için veri niteliğinde özgün bir çalışma olacağı düşünülmektedir.
Transfer of information is trying to stay alive with the language but it is also supported and developed by the discovery of calligraphy. The development of technology in writing, keep records of information systematically. The discovery of electricity was opened in front of the electromagnetic discoveries and sharing of knowledge gained momentum over the channels. According to Huizinga game "game is an activity which is done voluntarily and in regular activities in a particular time and in space". This shows us the concept of the game is not "an unnecessary activity", it has turned into a sense of social and individual vital activity. Reproduced by the codes are real, users in different ways transmitted. Digital game is one of the ways of transmission. Digital media tools such as the game is played the video game and computer game. These environments are considered under the heading of Digital Games. Today, violence in digital games is the remarkable point in the new medium of communication. In this study, the digital game platforms, the best-selling games, digital games have took part with the selected magazines of Turkey. These games are classified as violence elements of qualitative content analysis method were also investigated in terms of quantity. Digital games, survey questions prepared about the interaction of violence and also demographic trends are used to make comparisons. In this research, the field will contribute to resolve this lack of quality of data for subsequent studies and is thought to be an original work.