Tez No İndirme Tez Künye Durumu
264906
19. yüzyıl şairlerinden Hatice Nakiyye Hanım'ın Divanı'nın transkripsiyonlu metni ve incelenmesi / The transcriptional text and analysis of Hatice Nakiyye Hanim's Divan of one of the 19. century poets
Yazar:DİDEM ŞENTÜRK
Danışman: PROF. DR. A. AZMİ BİLGİN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:19. yüzyıl = 19. century ; Divan edebiyatı = Divan literature ; Divan şiiri = Court poem ; Divanlar = Divans ; Hatice Nakiyye Hanım = Hatice Nakiyye Hanım ; Kadın şairler = Women poets ; Mevlevilik = Mawlawiyya ; Şiir = Poem
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
331 s.
19. Yüzyıl Şairlerinden Hatice Nakiyye Hanım'ın Divanı'nın Transkripsiyonlu Metni ve İncelenmesi adlı bu çalışmada, 19. yüzyılda yaşamış Nakiyye Hanım'ın hayatı, edebi kişiliği ve Divanı incelenmiş, Divan günümüz Türkçesine aktarılarak Türk edebiyatı içerisindeki yeri belirlenmeğe çalışılmıştır.Çalışmamızda şair, eser, toplum arasındaki ilişki göz önünde tutulmuş ve mutasavvıf bir kadın şair olan Nakiyye Hanım merkeze alınmak suretiyle diğer Mevlevi kadın şairler, Tanzimat edebiyatı ve Türk edebiyatında kadın şair olmak kavramı üzerinde durulmuştur.Tez beş ana bölümden oluşmaktadır: 1. bölümde Nakiyye Hanım'ın hayatı ve edebi kişiliği tanıtılmış, 2. bölümde 19. yüzyılda gelişen Tanzimat edebiyatını hazırlayan tarihi sürece ve Tanzimat edebiyatına bakılmış, 3. bölümde Nakiyye Hanım gibi Mevlevi olan diğer kadın şairler üzerinde durulmuş, 4. bölümde Nakiyye Hanım'ın Divanı şekil ve muhteva yönlerinden incelenmiş, 5. bölümde Nakiyye Hanım'ın Divanı'nın tek nüshası ele alınarak ilmi çeviriyazı sistemine uyularak Arap harflerinden Latin harflerine aktarılmış ve metnin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla günümüz Türkçesine çevrilmiştir.
In this work under the title of The Transcriptional Text and Analysis of Hatice Nakiyye Hanım?s Divan of One of the 19. Century Poets, the author researches the biography and the poetry personality of one of the poets in 19.th century Hatice Nakiyye Hanım. Her Divan was interpreted into the modern Turkish language to define it?s role within the Turkish literature.The study is focused on the connection between society and the work of Hatice Nakiyye Hanım as a Sufi women poet. Beside, the other terms of Sufi women literature, Tanzimat literature and the Women poetry of the Turkish literature were researched in this study.The work is set up by five parts: 1.st part is about the life and the poetry personality of Hatice Nakiyye Hanım, 2.nd part studies the Tanzimat literature and it?s evolution, 3.rd part mentions the other Sufi women poets like Hatice Nakiyye Hanım, 4.th part defines the style and content of the Hatice Nakiyye Hanım?s Divan and the last 5.th part is focused on one of the pieces of the work which was interpreted from the Arabic letters into the Latin letters and translated into the modern Turkish language to make it more clear and apprehensible.