Tez No İndirme Tez Künye Durumu
363103
1934 yılı ulusal basında Atatürk ve Türk inkılabı / Atatürk and Turkish revolution in national press in year 1934
Yazar:HÜSEYİN KORKMAZER
Danışman: YRD. DOÇ. DR. SAVAŞ AÇIKKAYA
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı
Konu:Tarih = History ; Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution
Dizin:Atatürk = Atatürk ; Atatürk inkılapları = Atatürk reforms ; Basın = Press ; Devrimler = Revolutions ; Gazeteler = Newspapers ; Türk basını = Turkish press ; Türk inkılapları = Turkish revolutions ; İnkılap tarihi = Revolution history
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
138 s.
Bu çalışmanın amacı " 1934 yılı ulusal basında Atatürk ve Türk İnkılâbı nasıl yer almaktadır? " sorusuna cevap aramaktır. Bu araştırmamızda basın taraması modeli kullanılmış olup, soruya bu yöntem ile yanıt aranmıştır. Araştırma kaynakları olarak dönemin Türk basınında yer alan haberlerinden faydalanılmıştır. Taranan gazeteler çalışmamızın temelini oluşturmakla birlikte, ayrıca akademik eserlerden, açık ve resmî internet kaynaklarından da yararlanılmıştır. Bu araştırmada elde edilen bulgular şunlardır: Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında yurt gezilerine çıkmış, bulunduğu yerlerde önemli görüşmeler ve toplantılar yapmış, çalıştaylara katılmış, yabancı devlet başkanlarını ağırlamış ve halk ile iç içe olmaya özen göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılı boyunca başta sırasıyla Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Niğde, Konya, İzmir, Balıkesir, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Bursa ve Ankara olmak üzere Anadolu'yu gezdiği görülmüştür. Ayrıca yabancı devlet adamlarıyla görüşmüş ve onlara önemli günlerde telgraflar çekmiştir. 1934 yılında Türk İnkılâbı çalışmaları devam etmiştir. 1 Ocak 1934'te Ölçüler Kanunu yürürlüğe girmiştir. 4 Mart 1934'te İstanbul Üniversitesi'nde Türk İnkılâp Enstitüsü öğretime başlamış, 14 Haziran 1934'te T.B.M.M.'de "İskân Kanunu" kabul edilmiş, 21 Haziran 1934'te "Soyadı Kanunu" kabul edilmiş, 24 Kasım 1934'te Mustafa Kemal Paşa'ya "ATATÜRK" soyadı verilmesi hakkındaki kanun kabul edilmiş, 26 Kasım 1934'te Efendi, Bey ve Paşa gibi lakap ve unvanların kaldırıldığına dair kanun kabul edilmiş, 3 Aralık 1934'te hangi dine mensup olursa olsun, din adamlarının mabet ve ayinler dışındaki dini kisve taşımalarının yasaklanmasına dair kanun kabul edilmiş, 5 Aralık 1934'te ise Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkının verildiğine dair kanun kabul edilmiştir.
The main question of the research is 'Atatürk and the Turkish revolution in 1934 in the national press'.In this research document analising method is used to find the answer to the question. The main sources of the research are the national papers and magazines during the period.The newspapers that are scanned are at the center of the research in addition to this academic studies and open sources like internet are used. The results of the research are: In 1934 Atatürk visited most part of the country and held many meetings and attended congresses, hosted other countries leaders and got in touch with the citizens. He visited in order; Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Niğde, Konya, İzmir, Balıkesir, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa and Ankara in .Also he communicated with the world leaders and sent mesages to them on national days by telegraph. In 1934 the reforms kept on going. Measures Act was enacted on 1 January 1934. The history of Turkish Revolution Institute was established on 4 March 1934. Resettlement Law was a policy adopted on 14 June 1934 in The Grand National Assembly of Turkey. The Surname Law was adopted on June 21, 1934. The law about giving "Atatürk" as surname to Mustafa Kemal Pasha was adopted on 24 november 1934. The law about forbiding nicknames and titles such as "Pasha, Hoca, Bey, Hanım, Efendi", etc was adopted. The law of prohibited garment was adopted on 3 December 1934. According to the law the clerics would wear their religious garments only during the religious ceremonies and in temples. And Turkish women gained their voting rights on 5 december 1934 by law.