Tez No İndirme Tez Künye Durumu
143436 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A platform for agent behaviour design and multi agent orchestration / Multi ajanların koordinasyonu ve davranışlarının tanımlanması için bir platform
Yazar:GÖKÇE BANU LALECİ
Danışman: PROF. DR. ASUMAN DOĞAÇ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
118 s.
Fakat ajan teknolojilerinin yaygın bir şekilde kullanılabilmesi için oldukça güçlü tasarım ve geliştirme araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araçlar yazılım geüştiricilerinin, müşterilerin hızla değişen ihtiyaçlarım ve uygulama şartnameler ine, etkili ve düşük maliyetli bir şekilde çözüm üretmelerini sağlayacaktır. Bu tezde kullanıcıların bir grafik arabirim kullanarak ajan-tabanlı bir senaryoyu bir bütün halinde tasarlamalarım sağlayacak bir platform sunuluyor. Çoklu ajan sis temi tasarlama hedefli varolan sistemlerin aksine bu tez; görevlerin tanımlamaları grafiksel olarak yapılması, çeşitli hazır uygulamaların bütünleştirilmesi ve böylece kodlamanın ajan geliştirme sürecinden tamamen kaldırılmasma dayalı bir yaklaş ım sunuyor. Ajan davranışları temel ajan davranış bloklarının (mesaj alma, uygulama çalıştırma, karar verme vb.) kullanıldığı bir iş akışı şeklinde model- lendi. Modelleme sırasında veri ve kontrol bağlantıları da gözönünde tutuldu ve ajan davranışlarının tanımlanması için bir grafik arabirim hazırlandı. Platform ayrıca daha önce hazırlanmış ajan davranışları kullanılarak ajan kalıpları oluştu rulmasına da olanak sağlıyor. Ajan davranış tasarım aracı, davranışların çeşitli basamaklarına çıkarım makineleri ekleyerek ajanın bir sonraki basamakta ne yapacağım durum ve çevre bilgisinden çıkarmasını ve otonomluğunu korumasını sağlamakta kullanılabilir. Son olarak senaryo tasarım aracı ve ajan kalıpları kullanılarak; ve ajanlar arasında ilişkiler tanımlanarak bir çoklu ajan sistemi oluşturulur. Senaryo özel olarak geliştirilmiş bir Bilgi Tabaninda Ajan Davranış Gösterim Dili (ABRL) kullanılarak saklandı. Sistemin gerçek bir ajan platfor munda çalışmasının gösterilmesi amacıyla ABRL kuralları JESS'e aktarıldı ve JADE üzerinde çalıştırıldı. Bu tez Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen IST-2000-31050 Agent Academy Projesinin bir bölümü olarak gerçekleştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Mikro Düzeyde Ajan Dizaynı, Makro Düzeyde Ajan Dizaynı, JADE, JESS.
Agents show considerable promise as a new paradigm for software development. However for wider adoption and deployment of agent technology, powerful de sign and development tools are needed. Such tools should empower software developers to cater agent solutions more efficiently and at a lower cost for their customers with rapidly changing requirements and differing application specifi cations. In this thesis, an agent orchestration platform that allows the developers to design a complete agent-based scenario through graphical user interfaces is presented. In contrast to existing systems aiming to facilitate the design of a Multi Agent System (MAS), this thesis's approach addresses the definition of the tasks within a behaviour of an agent graphically, facilitating the integration of existing applications and thus eliminating the coding effort in agent develop ment. The platform helps to design a multi-agent system either from scratch, or by adapting existing distributed systems to multi agent systems. It con tains tools that handle the agent system design both at the macro level, that is, defining the interaction between agents and at the micro level which deals with internal definition of the behaviour of the agents. Agent behaviour is modeled as a workflow of basic agent behaviour building blocks (such as receiving a mes sage, invoking an application, making a decision) by considering the data and control dependencies among them, and a graphical user interface is provided to construct agent behaviours. The platform allows agent templates to be con structed from previously defined behaviours. The behaviour design tool makes it possible to add inference engines in different steps of the behaviour, so that the agent can derive the next step to do by evaluating the state information and the environmental information and hence preserving its autonomy. Finally through a Scenario Design Tool, using the agent templates, a multi-agent sys tem is designed by specifying associations among agents. The scenario is stored in a knowledge base by using the Agent Behaviour Representation Language (ABRL) which is developed for this purpose. To demonstrate the execution of the system on a concrete agent platform, we mapped the ABRL rules to JESS and executed the system on JADE. The work presented in this thesis is realized as part of IST-2000-31050 Agent Academy Project funded by the European Commission. Keywords: Micro Level Agent Design, Macro Level Multi Agent System Design, JADE, JESS