Tez No İndirme Tez Künye Durumu
324009
A fuzzy multi criteria decision making approach to software life cycle model selection / Yazılım yaşam döngüsü modeli seçimi için bir bulanık çok kriterli karar verme yaklaşımı
Yazar:MÜMİN HİÇDURMAZ
Danışman: PROF. DR. RAMAZAN EVREN
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:Bulanık küme teorisi = Fuzzy Set Theory ; Karar verme = Decision making ; Karar verme modelleri = Decision making models ; Yazılım mühendisliği = Software engineering ; Yazılım projeleri = Software projects ; Çok kriterli karar verme = Multi criteria decision making
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
97 s.
Yazılım, bugünün dünyasında çok geniş bir uygulama alanına sahip ve her türlü iş için bir gereksinim konumundadır. Dolayısıyla, yüksek kalitede yazılım üretmek her türlü iş başarısı için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Yazılım kalitesini sağlamak için, yazılım mühendisliği proje yönetimi yazılım yaşam döngüsünün her aşamasında yer almalıdır.Yazılım mühendisliği proje yönetiminin olmaması yada yeterli olmaması, projelerin zaman, bütçe ve gerekli özellikleri yerine getirememekten dolayı başarısız olmalarına sebep olmaktadır. Diğer yandan, etkin ve verimli yazılım projesi yönetimi halen, yazılım organizasyonları için bir zorluk olarak karşımıza çıkmaktadır.Yazılım mühendisliği proje yönetimi planlama, koordinasyon ve geliştirme aşamalarının kontrolünü gerektirdiğinden, paydaşların memnuniyetini, gereksinimleri ve hedefleri garantileyecek ve yazılım mühendislerine ürün ve geliştirmelerin uygulanmasında önemli kolaylık sağlayacak kararlar verilmelidir. Özetle, karar verme, yazılım geliştirme sürecinde uygulanması gereken süreçlerden biri olmalıdır.Yazılım mühendisliği proje yönetimindeki kritik konulardan birisi de, projenin başarısını etkileyebilecek öneme sahip olan yazılım yaşam döngüsü modeli seçimidir. Yazılım geliştirme sürecinin tamamı seçilen model üzerine kurulduğundan, yazılım yaşam döngüsü modelinin seçimi projenin tüm aşamalarında işgücünün verimli bir şekilde kullanılması açısından vazgeçilmez bir unsurdur.Bulanık kümeler, belirsizliği,kararsızlığı ve insan subjektifliğini temsil etmede en etkin metodlardan birisi olduğundan, bu çalışmada bir bulanık çok kriterli karar verme yaklaşımı önerilmiştir. Bulanık sayılar dilsel ve kesin olmayan verilerin temsilinde kullanılmıştır. Ayrıca, önerilen yaklaşımda, bulanık AHP ve bulanık TOPSIS metodlarının birlikte kullanılması, güvenilir sonuçlar elde etmek ve sonuca mantıklı ve kolay hesaplanabilir bir yoldan gitmek için tercih edilmiştir. Önerilen yaklaşım kullanılarak bir uygulama yapılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise sonuç bölümüne yer verilmiştir.
Software is in a wide variety of application areas in todays world and is essential for all kinds of businesses. Developing high quality software for business success is therefore prime importance. For ensuring software quality, software engineering project management needs to be in every stages of the life cycle.Lack of proper and sufficient software engineering project management cause the projects to fail, to have problems with time, budget and required features. However, the establishment of effective and efficient software project management practices still remains a challenge to software organizations.As software engineering project management needs planning, coordinating and controlling of whole development process, many decisions need to be made to guarantee the satisfaction of the stakeholders', requirements and goals, and help software engineers greatly to implement products or applications. In brief, decision making is an essential process that must be used in the software development process.In software engineering project management, one of the critical issues is the selection of the appropriate SLCM, which may affect the success of the project. All the stages of software development process is established due to the model selected, so SLCM selection is sufficient for enabling all the effort be used efficiently in all phases of the project life cycle.A fuzzy multi criteria decision making approach is proposed in the study, since fuzzy sets are inevitable in representing uncertainty, vagueness and human subjectivity. Fuzzy numbers are used for representing linguistic or uncertain data. Moreover, fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS are used together in the proposed approach for obtaining reliable results and reaching the result with logical and easy calculations. An application is done using the proposed method and a conclusion is given at the end of the study.