Tez No İndirme Tez Künye Durumu
211644
1883-1925 yılları arasında Paris'te eğitim alan Türk ressamlar ve yapıtlarının analizi / Turkish artist educated in Paris between 1888- 1925, analysis of works
Yazar:YASEMİN ÖZPINAR
Danışman: DOÇ. LEYLA VARLIK ŞENTÜRK
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim Ana Sanat Dalı
Konu:Güzel Sanatlar = Fine Arts
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
131 s.
IS.yy'm sonlannda, ilk olarak Fatih Sultan Mehmet tarafmdan batlh sanatyllann Osmanh topraklanna gelmeleri saglanml~ ve kendisinden soma gelen sultanlann yogu da bu geli~meyi destekleyen yah~malan sfudiirmii~lerdir. Yurt dl~mdan sanatyllann gelme siirecinden soma, Osmanh devletinden de egitim almak iizere ymi dl~ma sanatyllar gitmeye ba~laml~tlr. Sanata egilimi olan genylerin egitim almalarl iyin ymi dl~ma gonderihneleri sonucu olarak, iilkede sanat egitiminin eksikligi hissedilmi~ ve Osman Hamdi Bey tarafmdan sanat egitimi veren ilk okul olarak Sanayi-i Nefise Mektebi klU"u1mu~tur. Sanayi-i Nefise Mektebi'nde sanat egitimi almaya ba~layan ogrencilerin kendilerini geli~tiIIDek iyin ymi dl~ma gitmeleri ve Avrupa'mn ye~itli iilkeleIinde resim egitimi almalan kolayla~ml~tlr. Avrupa'da egitim aldlktan soma iilkeleIine donen sanatyllar, bilgilerini aktannak iyin Ti.irkiye'deki okullarda goreve ba~laml~lardlr. Sadece ogretmen olarak yah~malda yetinmemi~ler, batIda geli~im siirecini tamamlaIm~ ya da yeni olu~maya ba~laIm~ almnlan da ogrenip Tfukiye'deki onciileri olmu~lar ve diger SaIlatyllara da aktaIIDl~lardll". 1. Diinya Sava~lmn sona erip Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte, demokratik bir OliaInda, dii~iince faI'khhldaI"lmn ifade edilmesine imkful verilmesi, SaIlatyI1aI"l da cesaI"etlendiI"ip birlilder ve cemiyetler kumlalarma flrsat velIDi~tir. Kurulmu~ OlaIl bu cemiyetler, sadece resim saIlatmda geli~melerle yetimnemi~, plastik sanatlaI"m diger bir dah OlaIl heykel sanatuu da iyine alarak, ye~itlilik kazaIup yeni cemiyetler kurulmasma zemin hazlrlaIm~tlr. Cemiyetler Cmnhuriyetin ilaIl edihnesiyle isimde degi~iklikler gostererek grup hareketleri olarak giiniimtize kadar yeni gruplaI"la SaIlat hareketlerine devam etmi~lerdir
At the ends of the 15th century, Fatih Sultan Mehmet invited western artists to the Ottoman Empire and the other sultans coming after him supported and continued this devo10pment. After a short time, miists from Ottomml empire began to go abroad, too. As a consequent of the talented young exchange, the lack of art education in the Ottoman Empire was noticed and Sanayi-i Nefise Mektebi (School of Fine Arts) was founded by Osman Hmndi. Sanayi-i Nefise Mektebi facilitated the students, who were having art education in Turkiye, going Europe to have painting education. After completed their education, the artists retumed home and not only began to work as teachers at schools in Turkiye but also becmne the leader of new movements they leamt in Europe and passed their knowledge to their colleagues. After the 1st world war had ended, Republic was declm-ed. Thus; thinking differences were able to be mentioned freely in a democratic atmosphere and miists were encouraged to found assemblies and groups. These assemblies not only provided the devolopments in painting art but also fanned the basis of new assemblies including different varieties of art branches, for instance, sculpture which belongs to plastic arts. Upon the decleration of the Republic, these associations has continued art movements with new groups under the nmne of group activities.