Tez No İndirme Tez Künye Durumu
143504 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A usability evaluation framework and a case study on a supplier portal system / Bir kullanılabilirlik değerlendirilmesi çerçevesi ve bir tedarikçi portali sistemi üzerinde vaka çalışması
Yazar:ELİF FATMA BABAYİĞİT
Danışman: DOÇ. DR. TAYYAR ŞEN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
248 s.
Bu tezin amacı e-tedarik teknolojileri alanında, bir "Kullanılabilirlik Değerlendirmesi" çerçevesi oluşturmaktır. Öncelikle insan-bilgisayar arası etkileşimler, kullanılabilirlik ve kullanılabilirlik değerlendirmesi konulan için bir araştırma yapılmıştır. Sonrasında e-tedarik teknolojileri taranmış ve 2003 yılında özel bir şirket tarafından devreye alınmış olan Şirket Tedarikçi Portali üzerine bir kullanılabilirlik değerlendirmesi uygulaması yapılmıştır. Araştırmadan yola çıkılarak, Tedarikçi Portali sisteminin kullanıcı ve iş analizi üzerine temeUendirilmiş bir kullanılabilirlik değerlendirmesi metodolojisi geHştirilmiştir. Bu metodoloji dahilinde, Tedarikçi Portali'nin performans metrikleri olarak, ölçülecek kullanılabilirlik nitelikleri belirlendi ve bir sezgisel değerlendirme işaretleme listesi oluşturuldu. Laboratuar ortamında gerçekleştirilecek bir kullanılabilirlik test yapısı tanıtılırken, Şirket Tedarikçi Portali kullanıcılanyla bir anket çalışması ve yine Şirket Tedarikçi Portali kullanıcıları ile deneysel kullanılabilirlik testleri gerçekleştirildi. Portalin Kullanılabilirlik Değerlendirmesi için anket ve test sonuçlan üzerine tanımsal ve sonuçsal formal analiz çalışması yapıldı. Son olarak, Kullanılabilirlik, Formal Analiz, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Sistem Dizaynı kavramlarının kesişimindeki gelecek açılımlara değinildi. Anahtar Kelimeler: Kullamlabilirlik Analizi, Kullanılabilirlik Değerlendirmesi, Tedarikçi Portali, e-Satınalma, Formal Analiz, Sezgisel Değerlendirme
The goal of this thesis is to provide a usability evaluation framework in the area of e-procurement technologies and a case study on this base. A survey of the concepts of human computer interaction, usability and usability evaluation techniques is carried out. Additionally current e-procurement technologies are explored and specifically a Company's Supplier Portal System which was employed in year 2003, as an e-procurement technology for the procurement of direct goods, is taken into consideration. Pointing from the findings of the survey, a usability evaluation methodology is developed based on user and task analysis of the Supplier Portal. Within this methodology, in terms of performance metrics of the Supplier Portal, usability attributes to be measured are determined and a checklist for a heuristic system evaluation is developed. While a laboratory testing structure is proposed for the case, a usability satisfaction survey and empirical usability tests are implemented with the actual users of the Company Supplier Portal. Descriptive and inferential formal analyses of the survey and field test results are studied, contributing to the Usability Evaluation of the Portal. Lastly further prospects are pointed, where usability, formal analysis, supply chain management and systems design intercept. Keywords: Usability Analysis, Usability Evaluation, Supplier Portal, e- Procurement, Formal Analysis, Heuristic Evaluation